ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชั้น 1 อาคาร A ห้อง A117

Map

ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
A117 เลขที่ 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2763-2620-4 โทรสาร 0-2763-2620
Website: http://studentaffairs.tni.ac.th/home/

TNI-MAP

เบอร์ติดต่อภายในสถาบันฯ

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา                                          02-763-2601 ,2603 ,2604
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และจัดหาทุน    02-763-2753, 2749, 2780
ศูนย์สหกิจศึกษา                                                   02-763-2750
ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)                                   02-763-2626
ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC)          02-763-2643
ฝ่ายกิจการนักศึกษา                                              02-763-2620, 2622, 2623, 2624
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายทะเบียน                               02-763-2501, 2504, 2505
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย         02-763-2704, 2752
คณะวิศวกรรมศาสตร์                                           02-763-2621
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 02-763-2740
คณะบริหารธุรกิจ                                                  02-763-2715
สำนักวิชาพื้นฐานและภาษา                                 02-763-2804

กลับขึ้นด้านบน