การแต่งกายของนักศึกษา

ด้วยเห็นเป็นการสมควรให้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการประชุมครั้งที่ 28-1/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553 มีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

นักศึกษาชาย

pin เครื่องแบบนักศึกษาชายมีดังนี้

 • เสื้อเป็นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนสั้นหรือยาวก็ได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
 • เนคไท เป็นแบบสีกรมท่า ความกว้าง 6 เซนติเมตร ใช้ประกอบกับเข็มกลัด เนคไททำด้วยโลหะรูปตราสถาบันฯ
 • กางเกง เป็นแบบสากลไม่รัดรูป ขายาวเพียงข้อเท้าสีดำ ไม่ใช้ผ้ายีนส์ มีกระเป๋าตามตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ทับชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
 • เข็มขัด เป็นแบบหนังสีดำ กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ มีลายดุนตราสถาบันฯ มีปลอกหนังสำหรับปลายเข็มขัด
 • รองเท้า เป็นแบบหนังหุ้มส้น สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย ใช้ประกอบถุงเท้าสั้นแบบธรรมดาสีเดียวกับรองเท้า

pin เครื่องแบบชุดพิธีการ

 • เสื้อนักศึกษาชาย เป็นเสื้อสูทสีดำ ปกเสื้อเป็นแบบคอตั้ง มีกระเป๋าตรงหน้าอกด้านซ้ายมีสาบด้านหน้ากว้าง 5เซนติเมตรปิดทับกระดุมเสื้อ ปลายแขนทั้ง 2 ข้าง ติดกระดุมสีดำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 3 กระดุมเรียงกัน  บริเวณมุมปกเสื้อด้านซ้ายติดเข็มตราสถาบันทำด้วยโลหะขนาด 3×2 เซนติเมตร ส่วนกางเกง เข็มขัด และรองเท้าให้ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

นักศึกษาหญิง

pin เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมีดังนี้

 • เสื้อ เป็นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด ใช้กระดุมโลหะสีขาวลายดุนตราสถาบัน 5 กระดุมแขนปล่อยธรรมดา ยาวเพียงเหนือข้อศอก ไม่มีตะเข็บรัดรูป เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
 • กระโปรง เป็นแบบสีดำไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ายีนส์ แบบไม่สั้น สูงเหนือเข่าไม่เกิน 2 นิ้ว
 • เข็มขัด เป็นแบบหนังสีน้ำตาล กว้าง 3 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะ มีลายดุนตราสถาบันฯ มีปลอกหนังสำหรับปลายเข็มขัด
 • เครื่องหมาย เป็นเข็มตราสถาบันทำด้วยโลหะขนาด 3×2 เซนติเมตรติดหน้าอกขวา
 • รองเท้า เป็นแบบหนังหุ้มส้น สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย เฉพาะนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ให้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว

pin เครื่องแบบชุดพิธีการ

 • เสื้อนักศึกษาหญิงเป็นเสื้อสูทสีดำเช่นเดียวกับนักศึกษาชาย ติดเข็มตราสถาบันตรงกลางหน้าอกด้านขวาระยะขนานกับกระเป๋าหน้าด้านซ้ายส่วนกระโปรงใช้แบบไม่มีจีบและลวดลาย ความยาวระดับเข่า เข็มขัดใส่เหมือนเครื่องแบบนักศึกษาปกติ และรองเท้าให้ ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

pin เครื่องแบบนักศึกษาในวันที่มีการเรียนวิชาปฏิบัติการ

 • ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สวมเสื้อฝึกปฎิบัติการในขณะที่มีเรียนวิชาปฏิบัติการ ลักษณะของเสื้อฝึกปฏิบัติการเป็นผ้าไม่มีลวดลาย สีแดงเลือดหมูตามสีของคณะวิชา โดยมีลักษณะของปกเสื้อเป็นแบบฮาวาย แขนสั้น มีกระเป๋าระดับหน้าอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า และกระเป๋าระดับเอวอีก 2 กระเป๋า มีขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ แขนด้านซ้ายมีกระเป๋าเล็ก ด้านหลังมีจีบและมีผ้าคาดจีบประมาณ 3 เซนติเมตร ตัวเสื้อยาวถึงกระเป๋ากางเกง ที่ระดับหน้าอกด้านขวาของเสื้อปักตราสถาบันฯ ขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ด้านล่างของตราสถาบันฯ ปักชื่อสถาบันตัวอักษรสีทองความสูง 1 เซนติเมตร กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายปักตัวอักษร ย่อสีทองสาขาวิชาและเลขรุ่นที่เรียนความสูง 1 เซนติเมตร ส่วนกางเกง กระโปรง เข็มขัด และรองเท้าของนักศึกษาให้ใส่เหมือนเครื่องแบบนักศึกษาปกติ หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน หรือคณบดี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเรียนวิชาปฏิบัติการ กรณีคณะวิชาอื่นมีความจำเป็นต้องกำหนดให้นักศึกษาใส่เสื้อฝึกปฎิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี หรือ คณบดี

pin การแต่งกายของนักศึกษา

 • นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามเครื่องแบบนักศึกษาที่สถาบันฯ กำหนดและเครื่องแบบอื่นที่เหมาะสมเมื่ออยู่ภายในสถาบันฯ เข้าห้องเรียน และติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
 • นักศึกษาชายจะต้องตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้ยาวจนเกินควร นักศึกษาหญิงต้องตัดผมทรงสุภาพตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และไม่ตกแต่งโดยใช้อุปกรณ์เครื่องสำอางค์จนเกินควรกับสถานสภาพของนักศึกษา
 • สถาบันอนุโลมให้นักศึกษาชายแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ตามโอกาส ที่มีการเรียนวิชาทหาร
 • สถาบันอนุโลมให้นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตรต่อเนื่องที่ทำงานแล้ว แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพเรียบร้อย
 • ห้ามนักศึกษาสวมกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำ หรือชุดที่ไม่เหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา เข้ามาภายในสถาบัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นตามสมควร โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการลงโทษนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ เมื่อนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบของสถาบัน ให้งานวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบัน สามารถเสนอตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาได้ตามเกณฑ์ของสถาบัน ให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับฉบับนี้และมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดแนวทางให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับนี้

ตัวอย่าง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชุดนักศึกษาชาย

ชุดนักศึกษาหญิง

 IMG_0686_resize

 IMG_0689_resize

ชุดพิธีการชาย

ชุดพิธีการหญิง

IMG_0710_resize

 IMG_0712_resize

ชุดปฏิบัติการชาย

ชุดปฏิบัติการหญิง

กลับขึ้นด้านบน