สถาบันฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยใช้บริการของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 12.00 น. ปีนี้ ถึง 1 มิถุนายน เวลา 11.59 น. ปีหน้า  โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ)

  2. ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท ต่อครั้ง

 

การใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ

  1. เมื่อประสบอุบัติเหตุและเข้ารักษาพยาบาล ให้แจ้งขอใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมยื่นบัตรประชาชน
  2. หากค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

การเบิกเงินเคลมประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว สามารถขอเบิกเงินเคลมประกันอุบัติเหตุ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยเตรียมหลักฐานมาส่ง ดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ระบุอุบัติเหตุที่ได้รับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษา

การแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุประกันอุบัติเหตุ

หากปีการศึกษาหน้านักศึกษาไม่ต้องการต่ออายุการประกันอุบัติเหตุ ให้จัดทำหนังสือแจ้งความจำนง ฯ และแนบหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ มาส่ง ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

กลับขึ้นด้านบน