สถาบันฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยใช้บริการของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 12.00 น. ปีนี้ ถึง 1 มิถุนายน เวลา 11.59 น. ปีหน้า  โดยมีวงเงินคุ้มครองดังนี้
  1. จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ)

  2. ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท ต่อครั้ง

ambulance_000

การใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ

  1. เมื่อประสบอุบัติเหตุและเข้ารักษาพยาบาล ให้แจ้งขอใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมยื่นบัตรประชาชน
  2. หากค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

การเบิกเงินเคลมประกันอุบัติเหตุ

กรณีที่จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว สามารถขอเบิกเงินเคลมประกันอุบัติเหตุ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยเตรียมหลักฐานมาส่ง ดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ระบุอุบัติเหตุที่ได้รับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษา

 

การแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุประกันอุบัติเหตุ

หากปีการศึกษาหน้านักศึกษาไม่ต้องการต่ออายุการประกันอุบัติเหตุ ให้จัดทำหนังสือแจ้งความจำนง ฯ และแนบหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ มาส่ง ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

กลับขึ้นด้านบน