โปรดติดตามข้อมูลอัพเดทล่าสุด และ กำหนดการต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน 

ที่แฟนเพจ นักศึกษาวิชาทหาร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Soldier (2)Soldier (2)Soldier (2)

การงานผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร(เกณฑ์ทหาร)

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ต้องปฏิบัติและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษา

 • เป็นนักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เคยยื่นขอผ่อนผันจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
 • ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) จบชั้นปีที่ 3
 • ต้องมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึงวันที่ถูกคัดเลือก)
 • ต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ต่อสถาบันฯ ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

2. หลักฐานที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ

 • สำเนา ส.ด. 9 จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนา ส.ด. 35 จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 • บัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 • หลักฐานการแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ จำนวน 3 ฉบับ

** เอกสารให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

3. กำหนดระยะเวลาในการยืนเอกสารขอผ่อนผัน

เริ่มรับเอกสารการผ่อนผัน ในช่วง เดือนตุลาคม ของทุกปี  และสิ้นสุดการรับเอกสารตามประกาศทางแฟนเพจ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ หากพ้นกำหนดดังกล่าว สถาบันฯ ไม่รับผิดชอบดำเนินการใด ๆ ให้ทั้งสิ้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  02-7632621
4. สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ยกเว้นนักศึกษาวิชาทหาร)

 • ต้องรับหมายเกณฑ์การเข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการเขตหรืออำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ตนสังกัด ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย
 • แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ส่งบัญชีขอผ่อนผันไปยังทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันตรวจเลือก ณ เขตหรืออำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ตนสังกัดทุกปี
 • นักศึกษารอบบ่าย และรอบค่ำมีสิทธิขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ การขอผ่อนการเรียนพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมผล
 • สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามปกติหลีกเลี่ยงจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
กลับขึ้นด้านบน