“TNI รุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่ GLOBAL CITIZEN”

ภารกิจสโมสรนักศึกษา

    1.เราจะทำให้นักศึกษา TNI รุ่นใหม่ใส่ใจ Core Value

    2.เราจะบริหารงานสโมสรนักศึกษาอย่างเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้

    3.เราจะสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษากับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และอาเซียน

    4.เราจะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น และอาเซียน

    5.เราจะส่งเสริมให้นักศึกษา TNI ใส่ใจกฎระเบียบของสถาบัน

    6.เราจะทำงานอย่างเป็นระบบ เด็ดขาด และชัดเจน

 

 

    

   

    

กลับขึ้นด้านบน