รางวัลเรียนดี

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น        ได้มีนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการจัดสอบตรง เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้นักศึกษาแข่งขันกันพัฒนาตนเอง  เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในระดับสูงอันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ และประเทศชาติในอนาคต   สถาบันฯ จึงมีดำริในการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะ “ทุนเรียนดี” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดทุน

 • จำนวนทุนการศึกษา พิจารณาให้ทุนสาขาวิชาละ 1 ทุน (ทุกคณะ)
 • การพิจารณาให้ทุนดังกล่าวกำหนดปีละ 1 ครั้ง
 • เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละสาขาวิชา
 • ผู้ที่เคยได้รับทุนแล้ว สามารถได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอีก หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • การพิจารณาให้ทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันฯ เป็นผู้คัดลือก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

 • จะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีภาคปกติ หรือ นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง หรือ หลักสูตรเทียบโอน เท่านั้น
 • จะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น
 • จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมีระดับคะแนนเฉลี่ย (GPAX) สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • เกณฑ์การพิจารณาผลการเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน โดยไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคฤดูร้อน
 • จะต้องไม่เป็นผู้มีประวัติการหยุดพักการเรียน หรือ ถูกสั่งให้พักการเรียน
 • จะต้องมิใช่ผู้ได้รับทุน สทญ.
 • กรณีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องมีการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต/ปีการศึกษา จึงจะได้รับการพิจารณา
 • กรณีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน หรือ หลักสูตรต่อเนื่อง จะพิจารณาให้เพียง 1 ทุน โดยใช้หลักการพิจารณาร่วมกัน

เงื่อนไข

 • รางวัลเรียนดี เป็นรางวัลประเภทให้เปล่า โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ข้อผูกพันใดๆ ในการใช้คืน
 • ผู้ได้รับการพิจารณาทุนเรียนดี จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี และกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ รวมถึงจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด

 

 

กลับขึ้นด้านบน