ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น        ได้มีนโยบายการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านกระบวนการจัดสอบตรง  เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ และเป็นการแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าครองชีพสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี   สถาบันฯ จึงมีดำริในการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะ “ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดทุน

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท/ปี
 • พิจารณาให้ทุนจำนวน 10 ทุน/ปี โดยไม่จำกัดจำนวนทุนต่อสาขาวิชา (ทุกคณะ)
 • การพิจารณาให้ทุนดังกล่าวกำหนดปีละ 1 ครั้ง
 • กำหนดการให้ทุนในลักษณะการสงเคราะห์ค่าครองชีพเป็นรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 10 เดือน/ปี และจะงดการจ่ายทุนสนับสนุนการศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาปีละ 2 เดือน
 • ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ทุน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำว่า 2.50 (ค่าเฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา)
 • ผู้ที่เคยได้รับทุนแล้ว สามารถได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนอีก หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • การพิจารณาให้ทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันฯ เป็นผู้คัดลือก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

 • จะต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีภาคปกติ เท่านั้น
 • จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • จะต้องเป็นผู้ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายด้านค่าครองชีพ หรือ ไม่ผ่านเงื่อนไขตามเกณฑ์ของการขอทุน กยศ.
 • เกณฑ์การพิจารณาผลการเรียน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยจำนวน 2 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกัน โดยไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคฤดูร้อน
 • จะต้องไม่เป็นผู้มีประวัติการหยุดพักการเรียน หรือ ถูกสั่งให้พักการเรียน
 • จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของสถาบันฯ
 • จะต้องมิใช่ผู้ได้รับทุน สทญ. ประเภทที่ 1

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นทุนประเภทให้เปล่า โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ข้อผูกพันใดๆ ในการใช้คืนทุน
 • ผู้ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนการศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันฯ และกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ รวมถึงจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
 • ผู้ได้รับทุน จะต้องเข้ารายงานตัว พร้อมแสดงรายงานผลการเรียนต่อผู้ให้ทุนอย่างสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา
 • ผู้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนมิให้ต่ำกว่าระดับเกณฑ์ที่กำหนด หากมีระดับผลการเรียนต่ำลงจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาทุนสงเคราะห์ในปีถัดไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน