วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของสถาบันในด้านกิจการนักศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของสถาบันฯไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ และหน่วยงานภายในมสถาบัน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ

วิสัยทัศน์

  • ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

​​​พันธกิจ

  1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ
  2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
  3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

 

กลับขึ้นด้านบน