“สร้างบัณฑิตให้มีคุณค่าต่อสังคมตามวัฒนธรรมองค์กร  TNI Core Values

ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสุข และลดอุปสรรคระหว่างการศึกษา

ส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกระเบียบ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่การทำงานในอนาคต

วิสัยทัศน์และพันธกิจ >>> บุคลากร
กลับขึ้นด้านบน