1. ระหว่างการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการยกเว้นการเรียก – ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2. ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและเข้าฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล

3. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ จะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 1 ปี

4. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ร้องเข้ารับราชการจะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 6 เดือน

5. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 3 ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

6. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับยศทหารดังต่อไปนี้

         6.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และสำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเมื่อรับราชการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีได้
          6.2 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และสำเร็จวิชาชีพโรงเรียนที่สอนหลากสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนประจำการแล้ว ขอแต่ตั้งยศเป็นสิบเอกได้
          6.3 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และสำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนตามหลักสูตรของการทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตร 3 ปีขึ้นไป เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบโทได้
          6.4 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 แต่ไม่สำเร็จวิชาชีพดังกล่าวข้างต้น เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ขอแต่งตั้งเป็นยศจ่าสิบตรีได้
          6.5 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 และสำเร็จวิชาชีพจากสำนักอุดมศึกษาได้รับปริญญาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและได้รับการฝึกอบรมตามระเบียบกองทัพบกแล้วขอแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีได้
          6.6 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 แต่ไม่สำเร็จวิชาชีพตามที่กล่าวมา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกได้
          6.7 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3-5 จะได้รับการพิจารณาพิเศษในการบรรจุเข้าที่งาน ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่สังกัดกองทัพทั้ง 3 กองทัพ และได้คะแนนเพิ่มในการสอบคัดเลือกตามอัตราส่วนชั้นปีที่สำเร็จการฝึก

สิทธิประโยชน์ที่นศท.ได้รับ
กลับขึ้นด้านบน