คุณสมบัติ

 •   กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดนเปิดทำการฝึกวิชาทหาร
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สามหรือ เทียบเท่าตามที่ ทบวงมหาวิทยาลัย กำหนด (คะแนนเฉลี่ย กำหนด 2.0 ขึ้นไป) หรือเคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา และสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าขั้นไป ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1.5
 • สำหรับผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไปและกำลังอยู่โรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าตามที่กองทัพบกกำหนด
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และสำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร (ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา)
 2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ผู้สมัคร
  • บิดามารดา
  • ผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่มีบิดามารดา)
 4. หลักฐานกสนศึกษา
 5. สำเนาปพ.1 พร้อมต้นฉบับ
 6. ใบรับรองการตรวร่างกาย 10 โรค (www.tdd.mi.th)

 

กำหนดการเรียน/สอบ

การฝึกแบบที่ 4 : ทำการฝึกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 8 ชม. จำนวน 10 สัปดาห์ โดยฝึกสัปดาห์เว้นสัปดาห์ หรือฝึกทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน ใช้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่มีระยะทางไกลจากที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.มทบ. และ นฝ.นศท.จทบ.) เกินกว่า 25 กม. เพื่อส่งเสริมการฝึกทั้งวันให้ได้สัมผัสครูฝึกและหน่วยทหารให้มาก

 

ตัวอย่างการแต่งกาย

 

นศท.สมัครเรียนใหม่ชั้นปีที่1
กลับขึ้นด้านบน