พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจัดปฐมนิเทศ ดังนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เวลา 13.00 – 16.00 น.    ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ***** ณ

การแข่งขันเปตอง และ การแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กำหนดจัดกีฬาภายใน สทญ ขึ้น โดยมี การแข่งขันเปตอง และ การแข่งขันแบดมินตัน จะเริ่มการแข่งขันเดือน เมษายน 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 วิธีการสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และหลักฐานการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญชวน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว และ สามารถสอบถามรายละเอียด ระเบียบการแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารAชั้น1 เบอร์โทรภายใน 2621-2624

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา และ นักศึกษาผู้กู้ ชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.” ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.00 น. ที่ห้อง C601

กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระบบการบริหารงานสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอาเซียน กิจกรรมรับน้อง ภายใต้ชื่องานว่า “น้องใหม่ TNI ใส่ใจ Core values” พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 9th TNI day 2016 Techno-Cultural festival TNI RUN TOGETHER 2016

สิทธิประโยชน์ที่นศท.ได้รับ

1. ระหว่างการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับการยกเว้นการเรียก – ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและเข้าฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล 3. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปีหกเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ จะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 1 ปี 4. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารในกองประจำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ร้องเข้ารับราชการจะรับราชการทหารในกองประจำการเพียง 6 เดือน 5. ผู้ที่สอบได้ชั้นปีที่ 3 ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ 6. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับยศทหารดังต่อไปนี้          6.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และสำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนที่สอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเมื่อรับราชการแล้ว ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีได้  

นศท.สมัครเรียนใหม่ชั้นปีที่1

คุณสมบัติ   กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหารที่กรมการรักษาดินแดนเปิดทำการฝึกวิชาทหาร สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาชั้นมัธยมปีที่สามหรือ เทียบเท่าตามที่ ทบวงมหาวิทยาลัย กำหนด (คะแนนเฉลี่ย กำหนด 2.0 ขึ้นไป) หรือเคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่าแปดวิชา และสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าขั้นไป ต้องมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1.5 สำหรับผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าขึ้นไปและกำลังอยู่โรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมปีที่สามหรือเทียบเท่าตามที่กองทัพบกกำหนด ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และสำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร   หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร (ติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร บิดามารดา ผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่มีบิดามารดา) หลักฐานกสนศึกษา สำเนาปพ.1 พร้อมต้นฉบับ

วิธีการพิมพ์สัญญากู้ยืม

นักศึกษาผู้กู้จะต้องพิมพ์สัญญาออกมา 2 แผ่น 4 หน้า ตามตัวอย่างดังนี้ – หน้า 1 กับ หน้า 2 ต้องอยู่แผ่นเดียวกัน – หน้า 3 กับ หน้า 4 ต้องอยู่แผ่นเดียวกัน   *** นักศึกษาพิมพ์และส่งสัญญา พร้อมแนบเอกสารประกอบการเซ็นสัญญา มาส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจสอบในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558

กลับขึ้นด้านบน