ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2554 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องทำสัญญาในวันที่ 18 มิถุนายน 2554

โดยนักศึกษาจะต้องทำการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะมาบริการเปิดบัญชีให้

ในวันที่ 6,7 มิถุนายน 2554 ณ ใต้อาคาร B (ขอรับใบอนุมัติการเปิดบัญชีที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา)

นักศึกษาสามารถพิมพ์สัญญากู้ยืมจากระบบ studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554

 พร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญามาตรวจสอบที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ตามกำหนดการ

กำหนดการกู้ยืม 2554

 ขั้นตอนการทำสัญญา

สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้กู้สำรอง สถาบัน จำประกาศผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554

โดยจะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม

 2554  นักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดนักเรียน

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 9.00  น.

ณ ห้อง C 601 อาคาร C ดูรายชื่อสัมภาษณ์ดังนี้

   รายชื่อผู้สัมภาษณ์วันที่ 19 พฤษภาคม 2554  
   รายชื่อผู้สัมภาษณ์วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2554

1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกิจการนักศึกษา

หลักฐานการสมัคร :  หนังสือรับรองการฝึก ออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง

 หรือ ศูนย์การฝึก / หน่วยฝึกส่วนภูมิภาคเดิม

 

กำหนดการกู้ยืมเงิน และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน

กองทุนกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2554

 

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554

 

กำหนดการกู้ยืม ขั้นตอนการกู้ยืม แบบฟอร์มกยศ.101

ลายละเอียดเพิ่มเิติม      

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้่ยืมเืพื่อการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.

            ณ ห้อง C601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  (ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 4 เข้าทุกท่าน)

นัดประชุมนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกท่าน 

เพื่อชึ้แจงการลงทะเบียนกู้ยืมค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2554 

วันจันทร์ที่ 24  มกราคม 2554 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง B 201

 

ประกาศการกู้ยืม กยศ. ในภาคเรียนที่ 3/2553

นักศึกษาที่ได้แจ้งความจำนงค์กู้ยืมค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 3 /2553 ให้ทำการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ  E-Studentloan 

 ตั้งแต่วันนี้ วันที่   30 มกราคม 2554 และให้มาติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554 

มิฉะนั้นจะไม่ได้ค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 3 /2553

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รับสมัครพนักงาน  ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

จำนวน 3 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                    โครงการ TNI ร่วมใจต้านภัยหนาว

 

เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2553 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว

ณ โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม และโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม จ.เลย

                      ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI ครั้งที่ 4

 

 http://sakuracamp.co.cc/

โปรดทราบ 

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ. ทุกท่าน ที่ยังไม่ได้้ทำการยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-studentloan สำหรับภาคเรียนที่ 2/2553 

 ให้รีบดำเนินการยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-studentloan   และให้มาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จนถึง

วันที่ 20 ตุลาคม 2553 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ได้ค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2553

    สอบถามเพิ่มเิติม 02-7632622-24

 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

        นักศึกษาคนใดที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) หรือเรียนแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 ที่มีอายุครบเกณฑ์ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิด พ.ศ. 2533) ให้ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ชั้น 1 อาคาร A 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยเตรียมหลักฐานดังนี้

1.  สำเนาแบบ สด.9                                             จำนวน   2 ฉบับ

2.  สำเนาแบบ สด.35 (หมายเรียก)                       จำนวน   2 ฉบับ

    ติดต่อขอรับได้ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของนักศึกษา 

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                       จำนวน   2 ฉบับ                

4.  สำเนาบัตรประชาชน                                   จำนวน   2 ฉบับ                

5.  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)                   จำนวน   2 ฉบับ

6.  สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร                          จำนวน   2 ฉบับ

7.  หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา  (ขอที่ฝ่ายวิชาการ)    จำนวน   2 ฉบับ (สำเนา)

** เอกสารรายการที่ 1-5 ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

 หากพ้นกำหนดดังกล่าว สถาบัน ไม่รับผิดชอบดำเนินการใด ๆ ให้ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ 02-7632622 -4

 

การกู้ยืม กยศ. ในภาคเรียนที่ 2/2553  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ กยศ. ทุกท่าน ให้ทำการยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e-studentloan สำหรับภาคเรียนที่ 2/2553 

 ได้ตั้งแตวันที่ 10 - 30 กันยายน 2553 และให้มาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันที่ 1 - 8 ตุลาคม 2553 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ได้ค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2553

    สอบถามเพิ่มเิติม 02-7632622-24

กำหนดการรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2553

กำหนดการทำสัญญา กยศ. ปีการศึกษา 2553

วันที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง C 401 อาคาร C

นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีรายชื่อประกาศแล้วให้จัดเตรียมเอกสารมาทำสัญญาโดยจะต้องมีผู้ค้ำประกันมารวม

ลงนามสัญญา ณ สถาบัน ในวันและเวลาที่สถาบันกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...คลิ๊ก

***  หมายเหตุ:  1. ผู้ค้ำประกันหมายถึง บิดา หรือ มารดา

                             2. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น

                             3.ผู้ไม่มาลงนามสัญญาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันได้ประสารงานกับธนาคารกรุงไทย ให้มีบริการรับเปิดบัญชีออมทรัพย์ เพื่อผู้กู้ กยศ. ในวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร B โดยนักศึกษาที่ต้องการเปิดบัญชีต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2. บัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จ (กรณีที่นศ.ยังไม่ได้รับบัตร นศ.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เป็นผู้กู้ กยศ. ปี2553

  ผู้กู้รายใหม่

  ผู้กู้รายเก่า

 

 

       ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2553 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่สนใจศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2553  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.2553  

ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเอกสารประกอบการสมัคร"ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาวิชาหทารชั้นปีล่าสุด"

**********************

นัดรายงานตัว

นศท.ใหม่และนศท.เลื่อนชั้นปีวันที่ 8 มิ.ย.2553 เวลา 9.30 น. 

ณ ห้องกิจการนักศึกษา (แต่งกายชุดฝึก)

สอบถามเพิ่มเติม 02-7632622

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กยศ. ปีการศึกษา 2553 

  วันที่ 25 พ.ค.2553

  วันที่ 26 พ.ค.2553

 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2553 

ให้มาแจ้ง จำนวนค่าลงทะเบียนและจำนวนภาคการศึกษาที่จะเรียนในปีการศึกษา 2553

ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

และมาลงนามยืนยันค่าลงทะเบียนในช่วงวันที่ 4 -14 พฤษภาคม 2553  

    กรอ. ปี 2553 กองทุนฯ ไม่เปิดให้กู้ยืม