accident-cover-01-01

          สถาบันฯ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและหลักสูตรเทียบโอน) เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับนักศึกษา และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยสถาบันฯ เลือกใช้บริการของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 12.00 น.  ถึง   1 มิถุนายน เวลา 11.59 น. ของทุกปี  นักศึกษาทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะผลของความบาดเจ็บทางร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ  มีวงเงินความคุ้มครองดังนี้

1.       จำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท ต่อบุคคล (กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ)

2.       ค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท ต่อครั้งต่อบุคคล

3.       รายละเอียดความคุ้มครองและการจ่ายค่าชดเชยดังนี้

กรณีนักศึกษาได้รับอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องชำระเงิน (หากอยู่ในวงเงิน)

แต่หากนักศึกษาไม่สามารถแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุได้ ให้นักศึกษาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า และสามารถนำหลักฐานมาส่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อเบิกกับบริษัทประกัน โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

1.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ระบุอุบัติเหตุที่ได้รับ

3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักศึกษา

4. แบบคำขอเคลมประกัน  คลิก!

กลับขึ้นด้านบน