รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

surawat

นายสุรวัชร  ยิ่งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

IMG_0083-2
นางสาวกัณยากร  วงษ์ศรี
หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสุธาสินี วงศาโรจน์
หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
แผนกบริการและสวัสดิการ
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( กยศ./ กรอ.)
– งานนักศึกษาวิชาทหาร
– งานสวัสดิการนักศึกษา
แผนกบริหารสำนักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานงบประมาณและแผน
– งานทุนการศึกษา TNI และทุนสนับสนุน
– งานประกันคุณภาพ
– งานสารบรรณ
– งานการเงิน
– งานจัดซื้อ
– งานประชุม
 

 

IMG_0413-2

นายณัชพล  สมรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสมพร รุ่งกลิ่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา( กยศ./ กรอ.)
– งานผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
– งานสวัสดิการนักศึกษา
– งานรักษาพยาบาล
– งานประกันอุบัติเหตุ
– งานสวัสดิการกีฬา
– งานกิจกรรมนักศึกษา
– งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานชมรมนักศึกษา
– งานด้านศิลปวัฒนธรรม

กลับขึ้นด้านบน