รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

surawat

นายสุรวัชร  ยิ่งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.4 PMong IMG_0083-2

นางสาวกัณยากร  วงษ์ศรี

หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา

นางสุธาสินี วงศาโรจน์

หัวหน้าแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

chanin 1

นายชนินทร์  ชาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.4 PNut

นายณัชพล  สมรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.4 PA
นายพรเทพ  กระโจมทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กลับขึ้นด้านบน